Zásady zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany a zpracování osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.romanadelongova.cz mými klienty a zájemci o mé služby.
Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete.
Při zpracování osobních údajů postupuji podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou „GDPR“.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení GDPR a podle zákona č. 110/2019 Sb. je provozovatel www.romanadelongova.cz: Mgr. Romana Delongová, IČ 19987315, se sídlem Dneboh 94, 29501 Mnichovo Hradiště (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce: email: info@romanadelongova.cz. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jako správce mohu Vaše osobní údaje zpracovávat za níže uvedených podmínek.

2. Jaké osobní údaje o Vás zpracovávám?
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce zpracovává pouze nezbytně nutné osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, z důvodu oprávněného nebo životně důležitého zájem, souhlasu subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro personalizaci obsahu, reklam, analýzy návštěvnosti a plnění smlouvy.
Konkrétně se tak jedná o údaje, které mi sdělíte (aktivně) v kontaktním formuláři, při poptávce či objednávce mých služeb za účelem uzavření smlouvy, případně v rámci vzájemné komunikace a dále pak technické údaje, které od Vás získáme tím, že používáte moje webové stránky (pasivně):
• kontaktní údaje, které zadáváte při registraci na mých webových stránkách, příp. k přihlášení k e-mailových službám a/nebo newsletterům a/nebo e-bookům či webinářům – vaše jméno a příjmení, firma, IČO, e-mailová adresa a telefonní číslo;
• údaje související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes moje webové stránky provedete, a to vaše jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a popř. podrobnosti o vaší kreditní kartě a číslo účtu;
• obrazový záznam své podobizny pořízený z probíhajícího videokonferenčního kurzu;
• informační údaje o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
• informační údaje o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
• údaje vygenerované při používání mých webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
• údaje obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou mi pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, a to včetně vlastní podobizny, samotného obsahu a metadat;
• jakékoliv další osobní údaje, které mi sami aktivně pošlete.
Než mi sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

3. Proč Vaše osobní údaje zpracovávám?
Hlavním důvodem, proč zpracovávám Vaše osobní údaje je, abych Vám mohla poskytovat služby, o které jste projevili zájem a abych pro Vás mohla neustále zlepšovat mé služby a zvyšovat jejich bezpečnost.
Osobní údaje, které mi byly poskytnuty, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách. Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:
• zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře, zprávy nebo telefonu (oprávněný zájem či jednání k uzavření smlouvy),
• vyřízení poptávky, poskytnutí služby nebo produktu a jeho doručení (uzavření smlouvy, plnění právní povinnosti),
• zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb (plnění právních povinností, oprávněný zájem);
• rozesílání obchodních sdělení a marketingových newsletterů (oprávněný zájem, souhlas),
• ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (dokazování, pohledávky – oprávněný zájem),
• zajištění bezpečnosti provozu, správy a provozu webových stránek (oprávněný zájem),
• zlepšení kvality mých služeb a vývoje nových (analýzy a statistiky – oprávněný zájem),
• zobrazování reklam na základě Vašich zájmů (remarketing, reklama – oprávněný zájem),
• provádění analýz a měření s cílem zjistit, o které produkty máte zájem (oprávněný zájem).
• zaslání e-mailového newsletteru, e-booku, pokud jste o něj požádali (můžete mě kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete – souhlas);
• vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem (plnění smluvních povinností);
• zlepšení výuky mých kurzů (obrazový záznam z kurzu – souhlas).
• Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytnu Vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

4. Co mě k tomu opravňuje?
Vaše osobní údaje zpracovávám pouze na základě zákonných důvodů, které mě k tomu opravňují:
• Plnění smluvních povinností – vyřízení objednávky služeb, poptávky po mých službách, poskytnutí sjednaných služeb.
• Plnění právní povinnosti – plnění daňových povinností, archivace faktur a vedení účetnictví.
• Oprávněný zájem – záznam z videokonference bez zachycení účastníků, rozesílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům, připomínání se reklamou návštěvníkům webu, zajištění bezpečnosti provozu webu, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce.
• Váš souhlas – rozesílání newsletteru, e-book a dalších produktů a služeb, zveřejňování poskytnutých referencí a záznam z videokonference se zachycením účastníků.

5. Mohu Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?
Ano, Vaše osobní údaje mohu zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za těmito účely:
• poskytnutí služby (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a mnou, přičemž smlouva představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoliv podepsat);
• splnění právních povinností, které pro mě vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsem povinna uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
• zpracování, jež je nezbytné pro účely mých oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti mého webu).
Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

6. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Se zpracovateli mám uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí a většina zpracovatelů má podrobné informace o zpracování osobních údajů v situaci, kdy je zpracovatelem pro jiného správce na svých webových stránkách. Konkrétně využívám následující zpracovatele:
• Pro optimalizaci mých webových stránek a zvyšování uživatelského komfortu využívám analytické nástroje Google analytics společnosti Google Ireland Limited. Jak Google používá informace z našeho webu se dozvíte na této stránce – https://policies.google.com/…tes.
• Pro remarketing využívám aplikace společnosti Facebook Ireland Limited (podrobnosti naleznete na stránce https://www.facebook.com/…on), Sklik společnosti Seznam.cz, a.s. a Google Ads společnosti Google Ireland Limited. Jak Google používá informace z našeho webu se dozvíte na této stránce – https://policies.google.com/…tes.
• Mailingovou aplikaci Smartemailing společnosti Smartselling a.s., IČ: 29210372. Podrobnosti na www.smartemailing.cz.
Osobní údaje budou budou též zpřístupněny příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

7. Uchovávání osobních údajů
V této části jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abych dodržovala mé zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů. Osobní údaje, které zpracovávám pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné:
• Po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu
• Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
• Údaje poskytované k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
• Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce za účelem ochrany práv správce a vymáhání nároků správce budou zpracovávány po dobu zákonem stanovené promlčecí lhůty pro uplatnění příslušných nároků správce, příp. ochrany práv správce.
• Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce za účelem zasílání obchodních a informačních sdělení týkajících se produktů nebo služeb, které jste u mě objednali, zvýhodněných akcí a dalších informačních sdělení, jakož i za účelem řádného a bezpečného provozu mých webových stránek, budu zpracovávat po dobu 5 let ode dne zániku smluvního vztahu.
• Osobní údaje zpracovávané na základě uzavřené smlouvy za účelem plnění povinností správce, plynoucí pro něj z uzavřené smlouvy, po dobu platnosti a účinnosti příslušné smlouvy.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Jaká jsou Vaše práva?
Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 těchto Zásad, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věřím, že to nebude potřeba a že všechny Vaše případné stížnosti vyřešíme spolu k Vaší spokojenosti).

10. Agenda: Účely zpracování osobních údajů
• Vyřízení požadavku pomocí kontaktního formuláře, zprávy
Pokud mě kontaktujete pomocí kontaktního formuláře, aplikací Messenger, WhatsApp, Instagram, Signal, Viber, Telegram, LinkedIn, SMS nebo telefonicky, zpracovávám Vaše kontaktní údaje pro účely vyřízení Vašeho požadavku nebo poptávky.
Odesláním potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Vaše osobní údaje se v takovém případě zpracovávají po dobu nezbytně nutnou,
tj. k vyřízení konkrétního požadavku a ochranné lhůty maximálně 6 měsíců, ledaže dojde k dalšímu důvodu zpracování osobních údajů (uzavření smlouvy, trvání smluvního vztahu, udělení souhlasu, oprávněný zájem správce).
• Vyřízení poptávky, poskytnutí služby a/nebo produktu
Údaje získané za účelem vyřízení poptávky či poskytnutí služby či prodeji produktu o Vás uchovávám po dobu stanovenou zákonem a jsou zpracovány v elektrické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Vaše osobní údaje využívám ke správě a zpracování Vaší objednávky a k zasílání oznámení s objednávkou spojených.
• Rozesílání e-mailů stávajícím zákazníkům
Pokud jste mými zákazníky, budu Vám zasílat obchodní a informační sdělení týkající se služeb, příp. produktů, které jste u mě objednali, zvýhodněných akcí a dalších informačních sdělení. Takové e-maily Vám mohu zasílat na základě oprávněného zájmu.
Pokud nechcete takové obchodní sdělení odebírat, máte právo vznést námitku, nebo se můžete z odběru takového sdělení kdykoliv odhlásit, a to na e-mailové adrese info@romanadelongova.cz
• Rozesílání newsletteru, e-booku a marketingových sdělení
Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru, e-booku či jiných marketingových sdělení pomocí kontaktního formuláře na mých webových stránkách, budu Vám zasílat obchodní, informační sdělení a newsletter, týkající se mých produktů a služeb, zvýhodněných akcí, příp. konkrétní e-book a dalších informačních sdělení na základě Vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Obchodní sdělení budu zasílat nejdéle 2 roky po poskytnutí služby nebo po dobu udělení souhlasu, ledaže byste mi po této době udělili souhlas na další období.
Z odběru obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit na e-mailové adrese info@romanadelongova.cz
• Reference/hodnocení
Pokud mi napíšete referenci prostřednictvím webové stránky, Facebooku, Google, Seznamu či jiných portálů umožňující hodnocení mých produktů a služeb, mohu s ní dále nakládat na základě oprávněného zájmu (např. ji umístit na naše webové stránky).
Smazání referencí a hodnocení z těchto portálů upravuje každý z nich zvlášť podle vlastních podmínek. Přejete-li si odstranit Vaši referenci získanou tímto způsobem např. z mých webových stránek, napište mi.
Pokud mi napíšete referenci prostřednictvím e-mailu s přiložením fotografie, vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby tato reference byla zveřejněna společně s Vaší podobiznou na portálech umožňující hodnocení mých produktů a služeb. Smazání referencí a hodnocení z těchto portálů upravuje každý z nich zvlášť podle vlastních podmínek.
• Záznam z videokonference/webináře
V rámci některých mých on-line kurzů pořizuji obrazový záznam průběhu celého, příp. části daného kurzu. Na tuto skutečnost Vás vždy na začátku kurzu upozorníme a tím, že ponecháte zapnuté kamery na svém PC, vyjadřujete souhlas s tím, abych záznam obsahující mimo jiné i Vaši podobiznu zaznamenali a dále pak užívali pro studijní účely mých klientů. Pokud s provedením záznamu a užitím nesouhlasíte, postačí na svém PC vypnout kameru.

11. Cookies
Na mých webových stránkách používám soubory „cookies“ proto, abych návštěvníkům poskytla větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v doslovném překladu „sušenky“) jsou malé textové soubory, které webové stránky vytvoří ve Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte.
Moje webové stránky používají jak tzv. „session cookies“, tak i tzv. „persistent cookies“.
• Session cookies umožňují listovat jednotlivými záložkami mých stránek a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky smaže v okamžiku, kdy prohlížeč zavřete, nebo krátce poté.
• Persistent cookies umožňují těmto internetovým stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např. nemusíte neustále přihlašovat. Persistent cookies po určitém nastaveném čase automaticky vyprší.
Moje webové stránky používají cookies, které:
• zlepšují výkon webových stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým je návštěvníci používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované)
• zvyšují funkčnost webových stránek a přibližují je Vám tím, že mi umožňují si pamatovat Vaše dřívější volby. Tyto informace nicméně nejsou používány k Vaší identifikaci ani k zapamatování si toho, kde jste na internetu byli
• umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k věkově omezenému obsahu
• umožňují některým mým dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k webovým stránkám poskytují v našem zastoupení.
„Cookies“ nejsou viry. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle internetové stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení. Pomocí souborů „cookies“ mohu v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto webových stránek. Díky tomu je mohu cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům.
„Cookies“ mi pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části webových stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem.
Soubory „cookies“ dále využívám i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abych jejich prostřednictvím eliminovala nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na webové stránky. Současně je používám i pro účely uzpůsobení webových stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám webové stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.
Tyto webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se tím sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastavení prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy“ Vašeho prohlížeče.
Používáním mých webových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

12. Závěrečná ustanovení
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi Zásad zpracování osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách.

 

Poslední aktualizace proběhla 10.4.2024

 

Nákupní košík